Gratis juridische bijstand & advies

Algemene Voorwaarden

 

Opdrachtverlening 

De opdrachtgever, hierna te noemen cliënt, geeft Fidelis Letselschade, hierna te noemen Fidelis, vanaf het moment van inschakeling de opdracht c.q. toestemming diens belangen te behartigen, ter zake het verhaal van de geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade ten gevolge van het hem/haar overkomen ongeval.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan of overeenkomsten met Fidelis, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen gekomen en door Fidelis schriftelijk is bevestigd.
 2. Op aan Fidelis verstrekte opdrachten zijn de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW niet van toepassing.
 3. De (gezamenlijke) aansprakelijkheid van Fidelis en de aan haar verbonden personen is in totaal steeds beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval op de door Fidelis afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerden met het eventuele voor eigen rekening van Fidelis komende eigen risico.
 4. Fidelis behoudt zicht het recht voor een aan haar verstrekte opdracht niet te aanvaarden c.q. onder opgaaf van redenen.
 5. Indien nodig staat het Fidelis vrij de uitvoering van (een deel van) haar werkzaamheden uit te besteden aan derden.
 6. Indien cliënt zich niet houdt aan hier beschreven algemene voorwaarden, behoudt Fidelis zich het recht voor de opdrachtovereenkomst eenzijdig te beëindigen.

Behandeling van de zaak

 1. Indien en zolang de zaak in behandeling is bij Fidelis, is de cliënt verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak benodigde medewerking te verlenen, juiste informatie te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen.
 2. Kosten gemaakt door Fidelis inzake het behandelen van de zaak worden buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand genoemd. Fidelis tracht altijd de door cliënt geleden en nog te lijden materiële en immateriële schade zonder tussenkost van de rechter te verhalen op de wederpartij.

Doorzenden informatie en gegevens

 1. Fidelis is gerechtigd alle in het belang van de zaak benodigde informatie en gegevens door te zenden naar betreffende wederpartij, of aan diens verzekeringmaatschappij, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.
 2. Ook medische informatie valt hieronder. Deze informatie wordt door Fidelis onder gesloten couvert enkel doorgezonden aan de eigen medisch adviseur en de medisch adviseur van de wederpartij.

Medische informatie

 1. Ten behoeve van het behandelen van de zaak is het meestal nodig dat Fidelis medische informatie opvraagt bij de behandelend medici. Medische informatie zal door Fidelis enkel worden voorgelegd aan medisch adviseurs.
 2. Cliënt dient eerst toestemming te verlenen aan Fidelis voor het opvragen van medische informatie d.m.v. een medische machtiging. Na ondertekening van de medische machtiging door cliënt is Fidelis gerechtigd benodigde medische informatie over cliënt op te vragen.

Aansprakelijkheid Fidelis

 1. Fidelis kan aansprakelijk worden gehouden voor het onzorgvuldig behandelen van de zaak. In het geval van een geschil tussen cliënt en Fidelis is enkel het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele schade die ontstaat door niet tijdig doorgeven dan wel verzuimen van het doorgeven van gegevens door cliënt valt buiten de aansprakelijkheid van Fidelis.
 3. Indien cliënt tijdens de opdrachtgeving c.q. behandeling van de zaak onvolledige dan wel onjuiste informatie of gegevens verstrekt, is Fidelis niet aansprakelijk voor eventuele daardoor ontstane schade.
 4. Fidelis is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van of schade veroorzaakt door ingeschakelde derden. Eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden worden door Fidelis niet aanvaard.
 5. Aanspraken van opdrachtgevers tot schadevergoeding dienen schriftelijk bij Fidelis te worden ingediend. Zij vervallen indien zij niet zijn ingediend binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was, danwel redelijkerwijs bekend kon zijn, met feiten waarop de aanspraken worden gebaseerd. In ieder geval vervallen eventuele aanspraken vijf jaar na de dagtekening van de laatste factuur met betrekking tot de opdracht waar de aanspraak betrekking op heeft.
 6. Door de opdrachtgever wordt Fidelis gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden welke verband houden met de door Fidelis verrichtte werkzaamheden. Eventuele in dat verband door Fidelis te maken redelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 7. Fidelis is onder geen beding aansprakelijk voor indirect opgelopen schade.

Geschillen

 1. Op de rechtsverhouding tussen Fidelis en cliënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden uitsluitend door de bevoegde Nederlandse rechter beslist.

Overeenkomstbeëindiging

 1. Fidelis Letselschade kan de overeenkomst in ieder geval beëindigen als blijkt dat opdrachtgever (opzettelijk) onjuiste of onvolledige informatie aan Fidelis Letselschade heeft verstrekt.
 2. Fidelis Letselschade behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen wanneer er sprake is van (een vermoeden van) fraude of frauduleus handelen door opdrachtgever.
 3. Fidelis Letselschade brengt in bovenstaande situaties de gemaakte kosten van het behandelen van de letselschadezaak in rekening bij de opdrachtgever.
 4. Ieder der partijen kan slechts door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, de overeenkomst beëindigen. De Cliënt is gehouden de vergoeding te voldoen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.

 

 

Vertel je verhaal via Whatsapp